Taotlemise eeltingimused


Rannakaluri kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil. Ilma varasema rannapüügi kogemuseta rannakaluri kutset taotleda ei saa.

Varasema rannapüügi kogemuse omandamiseks on vaja käia püügil kaasas kaluri(te)ga, kellel on Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja kes on kantud kalapüügiloale.

Rannapüügi hulka loetakse püük ka siseveekogudel, näiteks Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt.

Varasema töökogemuse olemasolu on vaja tõendada avalduse punktis 4, märkides:
* millisest Eesti sadamast,
* kellega (ühe kutselise kaluri nimi ja kontaktandmed) ja
* kui kaua
olete selle kutselise kaluri abilisena püügil kaasas käidud.

Varasemat töökogemust võib toetada kutsealane täienduskoolitus, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel (loe edasi altpoolt).

Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.

Eeltingimused tulenevad rannakaluri kutse andmise korrast, mis on kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 31.10.2023 otsusega nr 27.


Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Koolitused

Eksamieelset täienduskoolitust korraldab Hiiumaa ametikool.

Täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Koolitus toimub vahetult enne kutseeksamit paari päeva jooksul samas, kus eksam.
Koolituse kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.