Taotlemise eeltingimused


Rannakaluri kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil. Ilma varasema rannapüügi kogemuseta rannakaluri kutset taotleda ei saa.

Varasema rannapüügi kogemuse omandamiseks on vaja käia püügil kaasas kaluri(te)ga, kellel on Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja kes on kantud kalapüügiloale.

Rannapüügi hulka loetakse püük ka siseveekogudel, näiteks Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt.

Varasema töökogemuse olemasolu on vaja tõendada avalduse punktis 4, märkides:
* millisest Eesti sadamast,
* kellega (ühe kutselise kaluri nimi ja kontaktandmed) ja
* kui kaua
olete selle kutselise kaluri abilisena püügil kaasas käidud.

Varasemat töökogemust võib toetada kutsealane täienduskoolitus, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel (loe edasi altpoolt).

Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.

Eeltingimused tulenevad rannakaluri kutse andmise korrast (p 2.1), mis on kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsusega nr 11.


Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Koolitused

Rannakaluri täienduskoolitust korraldab Hiiumaa ametikool.

Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on tasuta, koolituse korraldamist toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.
Täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

Mitmesugustel teemadel teabepäevi ja koolitusi rannakaluritele korraldab ja koolitusinfot vahendab kalanduse teabekeskus.

Samuti korraldavad teabepäevi kaheksa kalanduspiirkonna kohalikud algatusrühmad.