Rannakaluri kutse

Rannakaluri kutse(tunnistus) annab õiguse tegutseda kutselise kalurina, sest rannakaluri kutse on Eestis reguleeritud. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

Rannakaluri kutse on tähtajatu.

Aastatel 2004-2013 anti välja kutsetunnistusi Rannakalur II.
Alates novembrist 2013 antakse välja kutsetunnistusi Rannakalur, tase 4.

Rooma numbriga tähistatud kutsetunnistused (Rannakalur II) ja kaasaegse kvalifikatsioonisüsteemi alusel antud araabia numbriga kutsetunnistused (Rannakalur, tase 4) on võrdsustatud (alus: Rannakalur, tase 4 kutsestandard p A.8).

Rannakaluri kutseoskusnõuded on kirjeldatud Rannakalur, tase 4 kutsestandardis. Kutsestandard  kirjeldab rannakalurina tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid.

Kutsestandardeid kasutatakse muuhulgas ka koolituskavade väljatöötamisel.
Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab rannakalurite täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.
Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.
Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.


Rannakaluri kutse andmine 2024. aasta sügisel

Dokumentide esitamise tähtaeg 2024. aasta sügiseks on 1. august.
Kutseeksam on kavandatud septembri lõppu.

Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata.

Eksamikohaks on TÜ Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu).

Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas.
Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.

Rannakalur, tase 4 kutse andmise õigus anti Eesti Kalurite Liidule novembris 2023 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsusega nr 27.


Eesti Kalurite Liidu kutsekomisjoni kuuluvad:

Mart Undrest, kutsekomisjoni esimees, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu,
Argo Mengel, kutsekomisjoni liige, rannakalurite esindaja,
Arne Taggo, kutsekomisjoni liige, Eesti Kalurite Liit,
Kristi Ilves, kutsekomisjoni liige, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,
Erik Parts, kutsekomisjoni liige, Keskkonnaamet,
Jaak-Velori Sadul, kutsekomisjoni liige, rannakalurite esindaja,
Ott Aid, kutsekomisjoni liige, Keskkonnaamet,
Tarmo Rajang, kutsekomisjoni liige, Hiiumaa Ametikool.

Kutsekomisjoni ülesannete hulka kuulub ka kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise otsustamine.


Väljastatud kutsete kohta saab teavet Kutsekoja veebilehel olevast kutseregistrist.


Kutseeksam Pärnus 04.07.2020