Taotlemise peamised sammud

1. samm – tutvu kutsestandardiga ja tee eneseanalüüs

Tutvu rannakalur, tase 4 kutsestandardiga ja tee endale B-osas kirjeldatud kutseoskusnõuete alusel selgeks, millised teadmised-oskused on Sul juba olemas, kuidas need kattuvad kirjeldatud kutseoskusnõuetega ning kas ja mida peaksid veel juurde õppima.


2. samm – tutvu kutse andmise protsessi ja reeglitega

Kõige paremaks nõustajaks on kutse andja Eesti Kalurite Liit ja tema juures tegutsev kutsekomisjon.
Loe veebilehel hoolega läbi kogu kutse andmist puudutav info, sealhulgas kutse taotlemise oluline teave.
Kui soovid midagi täpsustada, võid helistada või kirjutada.

Edasi toimi vastavalt kutse andja kehtestatud korrale:

  • täida avaldus,
  • tee koopia ID-kaardist,
  • maksa kutse taotlemise tasu ning
  • esita need dokumendid õigeaegselt kutse andjale.

Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata. Nende alusel on võimalik kutset taotleda järgmisel korral.

Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.

Seniste teadmiste kinnistamiseks ja uute omandamiseks on võimalik osaleda rannakaluri kutseeksamiks ettevalmistaval täienduskoolitusel, mida korraldab Hiiumaa ametikool.
Täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.


3. samm – osale kutseeksamil

Kutse andja väljakuulutatud ajal mine õigeaegselt kohale.

Kuula tähelepanelikult juhiseid hindamisprotsessi kohta.

Kutseeksamile mitteilmumisel jäetakse Sinu taotlus rahuldamata ja makstud tasu ei tagastata.


4. samm – otsuse teadasaamine ja tagasiside

Hindamise tulemuse kohta annab Sulle tagasisidet kutse andja esindaja.

Positiivse tulemuse korral annab kutse andja Sulle rannakalur, tase 4 kutse, mis tõendab, et Sinu oskused ja teadmised vastavad taotletud kutsele.

Kutsekomisjoni otsusega mittenõustumisel on Sul õigus otsus vaidlustada. Vaide esitamise kord on kindlaks määratud haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.