Korduma kippuvad küsimused

Kas on võimalik taotleda rannakaluri kutset, kui mul pole varasemat töökogemust rannapüügil?

Tulenevalt rannakaluri kutse andmise korrast (p 2.1) on kutse taotlemise eeltingimuseks varasem töökogemus rannapüügil. Seega ilma varasema rannapüügi kogemuseta rannakaluri kutset taotleda ei saa.

Varasema rannapüügi kogemuse omandamiseks on vaja käia püügil kaasas kaluri(te)ga, kellel on Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja kes on kantud kalapüügiloale.


Millal ma pean esitama dokumendid rannakaluri kutse taotlemiseks?

Dokumendid (avaldus, koopia isikut tõendavast dokumendist ja maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta) on vaja esitada Eesti Kalurite Liidule hiljemalt veebilehel väljakuulutatud tähtajaks.

Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata.

Dokumentide esitamisega ei pea ootama väljakuulutatud tähtajani. Avalduse ja koopia isikut tõendavast dokumendist võite esitada igal ajal. Maksekinnitus on vaja esitada hiljemalt väljakuulutatud tähtajaks.


Olen töötanud Soomes traalpüügil. Kas see töökogemus sobib rannapüügi kogemuse tõendamiseks?

Varasema rannapüügi kogemuse omandamiseks on vaja käia püügil kaasas kaluri(te)ga, kellel on Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja kes on kantud kalapüügiloale.


Läbisin merekoolis “Kutselise kalapüügi” kursuse ja sooritasin eksami. Kas rannakaluri kutse saamiseks pean uuesti eksami sooritama?

Rannakaluri kutse saamiseks on oluline omada töökogemust rannapüügil (vt siit) ja sellekohane tõendus on vaja esitada avalduses punktis 4.
Töökogemus rannapüügil tähendab kutselise kaluri abilisena püügil kaasas käimist. Kutselisel kaluril peab olema Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja ta peab olema kantud kalapüügiloale.


Kui kaua ma pean olema kutselise kaluri abilisena kaasas käinud, et mul oleks olemas nõutav töökogemus rannapüügil?

Mõni aeg tagasi peeti rannakaluri kutse taotlemisel kohustuslikuks 3-aastast rannapüügikogemust.
Praegu ei ole töökogemus ajaliselt määratletud, sest kaasaegses kutsesüsteemis on põhiseisukoht – inimesel peavad olema kompetentsid, mis on kirjeldatud vastavas kutsestandardis (vaata kutsestandardist rannakalur, tase 4).
Seejuures pole tähtis, kui kaua nende kompetentside omandamiseks on aega kulunud, kuid vähem kui aasta rannapüügikogemust on kindlasti liiga napp selleks, et oleksid teadmised ja oskused kutseliseks kalapüügiks.


Kui suur on kutse taotlemise tasu? Kus ja kuidas ma seda maksta saan?

Teave kutse taotlemise tasu kohta on leitav siit.


Esitasin dokumendid rannakaluri kutse taotlemiseks, aga pole saanud teavet kutseeksamile lubamise kohta. Mida ma pean tegema?

Teated kutseeksamile lubamise kohta saadab kutse andja esindaja pärast kutsekomisjoni sellekohast otsust taotleja avalduses esitatud e-aadressile.
Täiendavat teavet kutse andmise kohta saate küsida kutse andja esindajalt: Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066.


Millised juhendmaterjalid on kutse taotlemiseks valmistumisel abiks?

Kutseeksamiks valmistumisel soovitame tutvuda Eesti Kalurite Liidu veebilehel olevate abimaterjalidega, kuid pidage silmas, et nende loetelu ei ole lõplik. Lisaks kalapüügiseadusele ja -eeskirjale on teisigi õigusakte, millest kutseline kalur peab lähtuma (näiteks Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord jt).


Kuidas ma saan teada, kas mulle (või ka teisele isikule) on kutse antud?

Väljastatud kutsete kohta leiate teavet kutseregistri otsingust.


Kuidas ma kutsetunnistuse kätte saan?

Kutsetunnistus väljastatakse kuni 30 päeva jooksul pärast seda, kui kutsekomisjon on otsustanud anda Teile rannakalur, tase 4 kutse.

Kutsetunnistus saadetakse kutse saanule tähitud postiga avalduses esitatud aadressil. Seetõttu peab avalduses esitatud taotleja aadress olema täpne ja õige – täidetud peavad olema kõik andmeväljad, sealhulgas ka sihtnumber. Täieliku aadressi õigesti kirjutamine on väga oluline kutsetunnistuse kohalejõudmiseks.

Tähelepanu!

Kutseregistri teade

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik.

Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (kutseseadus, §15 lg 1).

Üleminekuperioodil, 2019. aasta lõpuni, korraldab Kutsekoda endiselt kutsetunnistuste trükkimise kõigile kutse saanud isikutele, kes ei ole paberkandjal tunnistusest loobumiseks soovi avaldanud.

Need kutse taotlejad, kes soovivad loobuda paberkandjal kutsetunnistusest, peavad sellest teavitama kutse andjat, tehes sellekohase märke avaldusel.

Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse lisatasu eest ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud.


Soovin välisriigis kalurina töötada. Kas selleks piisab Eestis välja antud kutsetunnistuse esitamisest?

Selleks, et välisriigis oleks mõistetav Eestis tunnustatud kvalifikatsioon, võib olla vaja esitada kutsetunnistuse lisa, mis selgitab, mida reeglina sellist kutsenimetust kandva tunnistuse omanik teab, oskab ja suudab.
Kutsetunnistuse lisa ei ole personaalne dokument nagu kutsetunnistus, vaid see on ühtne ühe kutseala (näiteks kalandus) konkreetsele tasemele (näiteks rannakalur, tase 4).

Rannakaluri kutsetunnistuse lisa on leitav kutseregistrist ja sealt ka pdf-formaadis prinditav. Kutsetunnistuse lisa on kehtiv kuni 12.11.2022.


Kas mul on võimalik taotleda ka madalamat või kõrgemat kutsetaset kui rannakalur, tase 4?

Kalanduse kutsealal on välja töötatud ja kehtiv 4. taseme kutsestandard, seega madalamal ega kõrgemal tasemel kutset taotleda ei ole võimalik.

Aastatel 2004-2013 anti välja kutsetunnistusi Rannakalur II.
Alates novembrist 2013 antakse välja kutsetunnistusi Rannakalur, tase 4.

Rooma numbriga tähistatud kutsetunnistused (Rannakalur II) ja kaasaegse kvalifikatsioonisüsteemi alusel antud araabia numbriga kutsetunnistused (Rannakalur, tase 4) on võrdsustatud.