Kutsesüsteem ja kutse andmine

Ühtse ja korrastatud kutsesüsteemi loomisele ja arendamisele kaasaaitamisega tegeleb Eestis sihtasutus Kutsekoda.


Kutse on hindamise ametlik tulemus. Hindamise käigus antakse kindlate hindamiskriteeriumide alusel ning hindamismeetodite abil õiglane ja erapooletu hinnang kutse taotleja kompetentsuse vastavuse kohta vastavas kutsestandardis kehtestatud nõuetele.

Kutse saadakse, kui kutse andja otsustab, et isikul on kutsealal töötamiseks vajalik kompetentsus, mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis.

Kutse andmise erapooletuse tagamiseks moodustakse kutsekomisjon. Kutsekomisjoni põhilisteks ülesanneteks on taotleja kompetentsuse hindamise ja kutse andmisega seotud protseduuride ning vastavate dokumentide väljatöötamine, hindamiskomisjoni moodustamine ning kutse taotlejale kutse andmise või andmata jätmise otsustamine.

Kutse taotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele hindab hindamiskomisjon. Komisjon koostab hindamise tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile.


Millised on peamised sammud kutse/kutsetunnistuse saamiseks? Vaata siit.

Kuidas saab kutsesüsteem toetada Sinu tegevust? Loe siit.

Täpsemat teavet kutsesüsteemi olemuse kohta saab lugeda Kutsekoja veebilehelt.


Kutsekoda peab riiklikku kutseregistrit, kust saab teavet:

 • väljastatud kutsete kohta
  Kutse on hindamise ametlik tulemus, mis saadakse, kui kutse andja otsustab, et isikul on kutsealal töötamiseks vajalik kompetentsus, mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis.
 • kutsestandardite kohta
  Kutsestandard on dokument, mis  kirjeldab kutsetegevust ning  vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.
 • kutse andjate kohta
  Kutse andjaks võib olla juriidiline isik või tema asutus või riigi- või valitsusasutus, kellele on avaliku konkursi tulemusena antud kutse andmise õigus. Korraldab kutse andmisega seotud dokumentide väljatöötamist – kutse andmise kord, kompetentsuse hindamisjuhendid, eksamiküsimused-ülesanded. Vastutab kutse andmise protseduuride eest. Väljastab kutsetunnistuse.
 • kutsenõukogude kohta
  Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev sama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan.
  Kalanduse kutseala kuulub toiduainetööstuse ja põllumajanduse valdkonda ja seda valdkonda kureerib Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu.
 • kutsetunnistuste lisade kohta
  Kutsetunnistuse lisa eesmärgiks on teha kutseoskuste mõistmine lihtsamaks. Kutsetunnistuse lisa ei ole personaalne dokument nagu kutsetunnistus, vaid see on ühtne ühe kutseala konkreetsele tasemele. Kutsetunnistuse lisad on üleval kutseregistris eesti ja inglise keeles.

Kutsekoja juures tegutseb tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA.
Loe OSKA tulevikuvaadet tööjõu- ja oskuste vajadusele põllumajanduse, sh kalanduse ja toiduainetööstuse valdkonnas lühikokkuvõttena siit,  terviktekstina siit ja väljavõtet olulisematest tulemustest siit.