Abimaterjalid ettevalmistuseks

Abimaterjalid ettevalmistuseks sisaldavad viiteid materjalidele, milles olev teave on rannakaluri töös oluline. Nende loetelu ei ole lõplik, sest lisaks kalapüügiseadusele ja -eeskirjale on teisigi õigusakte, millest kutseline kalur peab lähtuma (näiteks Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord jt).


Rannakaluri e-õppematerjal

Kalanduse teabekeskuse tellimisel valmis koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele rannakalandusest huvitatuile.
E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.
Muuhulgas on õppematerjalis juhised kalapüügiandmete esitamise ja rannapüügipäeviku täitmise kohta.
Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil.


Tähtsamad rannakalanduses kasutatavad sõlmed

Kalapüügil kasutatavad sõlmed peavad olema töökindlad, st pidama, ja olenevalt sõlme otstarbest olema vajadusel ka suhteliselt kergesti lahti seotavad. Kindla ühenduse ja ohutuse tagab ainult otste sidumine õigesti valitud ja õigesti seotud sõlmega. Olulisemate sõlmede otstarve on kirjeldatud Tarmo Rajangu koostatud materjalis “Tähtsamad rannakalanduses kasutatavad sõlmed“, mida täiendavad pildid sõlmedest.


Õigusaktid


Kalapüügiseadus

Mahukas kalapüügiseaduses on sätestatud kala- ja veetaimevaru kaitse ja säästlik kasutamine lähtuvalt rahvusvaheliselt tunnustatud kohuseteadliku kalanduse põhimõtetest. Seaduse eesmärgiks on tagada kala- ja veetaimevaru taastumisvõime ja veekogude tootlikkus ning  vältida ebasoodsaid muutusi veekogu ökosüsteemis.
Kalapüügiseadusel on ametlik tõlge vene keelde (seisuga 01.01.2019) ja inglise keelde (seisuga 01.01.2019).

Kalapüügiseaduse alusel on Keskkonnainspektsioon välja töötanud juhendi kalapüügiseaduse § 71 lõikes 1 kirjeldatud tõsiste rikkumiste tuvastamiseks.

Kalapüügieeskiri

Kalapüügiseaduse juurde kuuluv kalapüügieeskiri reguleerib kalapüüki siseveekogudes, piiriveekogudes, sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis ja agarikupüüki meres.

Kalapüügieeskirja ametlik tõlge vene keelde (seisuga 19.02.2020) on leitav siit.

Kalapüügieeskirja alusel on Keskkonnainspektsioon välja töötanud püügivahendite vahekauguste ja jadade pikkuste skeemid:

Kalandust reguleerivad muud õigusaktid

Rannakalur peab olema lisaks kalapüügiseadusele ja kalapüügieeskirjale kursis mitmete teiste õigusaktide nõuetega. Kalandusega seotud õigusaktide loetelu on leitav kalanduse teabekeskuse veebilehel.


Toiduohutus


Kala käitlemise käsiraamat

Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku väljaantud “Kala käitlemise käsiraamat 2015” on mõeldud abimaterjaliks kaluritele ja väikekalatöötlejatele, andes ülevaate, kuidas valmistada kalast kalatoode.
Käsiraamatu eesmärk on edasi anda põhiline info, mis on seotud kala käitlemisega, tutvustada erinevaid kalatöötlemise viise ja lõpetades kalakäitlemist puudutava seadusandluse ning ettevõtte teavitamise tunnustamise protsessiga.

Kaluri meelespea – toiduohutuse nõuded

Veterinaar- ja Toiduameti koostatud “Kalurite meelespea” annab juhiseid hügieeninõuete järgimiseks kalapüügil ja -käitlemisel (lisatud ka vene keeles “Памятка для рыболовов“).
Oled kala veest välja toomisega palju vaeva näinud. Et Sinu püütud kala säilitaks oma värskuse, jõuaks ohutuna ja maitsvana ka teiste toidulauale, siis ole hea ja järgi toiduohutuse nõudeid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EÜ) 852/2004 ja 853/2004. Meelespeas on määrustes toodud nõuded lihtsamalt lahti seletatud ja sellest peaks olema kaluritele abi oma igapäevatöös.


Meresõiduohutus


Päästeameti nõuanded ohtuks kalapüügiks

Päästeameti veebilehelt leiad teavet

Ohutult kalale – kahlamispüksid

Kutseline kalur Raio Piiroja kutsub videos kalamehi üles kasutama turvavarustust ning pöörama täit tähelepanu iseenda ohutusele.

Ohutult kalale – paadiga veele

Kutseline kalur Raio Piiroja kutsub videos kalamehi üles kasutama turvavarustust ning pöörama täit tähelepanu iseenda ohutusele.

Päästevestiga on meresõit ohutum

Vee peal on teised olud kui maa peal ja eks me tegelikult selle pärast sinna kipumegi. Teised on aga ka ohud, millega peame arvestama. Meie jalge all ei ole kindel pind ja ootamatutes olukordades valesti käitudes võib lõbus meresõit võtta kiiresti traagilise pöörde.
Veeteede ameti voldik “Päästevestiga on meresõit ohutum” juhib tähelepanu ohtudele, millega on vaja vee peal arvestada, ning jagab selgitusi peamiste päästevahendite kohta.

Abiks paadimehele

Teatmikku “Abiks paadimehele” on koondatud need olulised põhitõed, mida iga väikelaevajuht peaks teadma, et tagada enda ja kaasreisijate turvalisus. Vajalikke juhiseid ja meeldetuletusi leiab nii algaja kui kogenud sõitja.
Et meresõit mööduks ohutult, ole kursis heade meretavadega, tunne seadusandlust ning varusta end õigete ohutus-, pääste- ja esmaabivahenditega. Ka sel juhul, kui sinu veesõidukiga liiklemisel pole juhiluba nõutud, tuleb väikelaevajuhi koolituse läbimine kasuks. Et hädaolukorras oskaksid õigesti käituda, läbi esmaabikoolitus ja raadioside operaatori kursus.

Meelespea paadiomanikule

Keskkonnainspektsioon soovitab väikesesse juhisesse koondatud nõuannetega – enne kui võtad ette paadisõidu või -matka, leia aega sõidu planeerimiseks. Loodussõbralikku ja ohutut liiklemist meie veekogudel!

Mereõnnetuste vältimise ja kalurite ohutuse käsiraamat

Väljaanne Mereõnnetuste vältimise ja kalurite ohutuse käsiraamat (Euroopa sotsiaalpartnerid Europêche ja ETF, 2007) sisaldab miinimumnõudeid kalalaevadel töötavate kalurite ohutuse tagamiseks ja tervise kaitseks.
Käsiraamat ei ole ohutustehnikajuhend ega asenda väljaõpet, vaid on mõeldud teadlikkuse tõstmiseks ohutust puudutava väljaõppe, teadmiste ja kompetentsuse vajalikkuse kohta.


Muu asjakohane teave


Eesti kalandust tutvustavad filmiklipid

Kalanduse teabekeskuse algatusel on valminud kuus klippi Eesti kalandusest. Lisainfot ja klipid leiad siit.

Kalavarude lühiülevaade 2018

Kalavarudest saab lühiülevaate Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite koostatud aruandest. Aruandes käsitletakse räime, kilu, tursa, lesta, lõhe, meriforelli ja angerja, aga ka teiste rannikumere kalaliikide varu olukorda ning seda mõjutavaid tegureid.

Eesti kalamajandus 2017

Kalanduse teabekeskuse väljaandest, aastaraamatust “Eesti kalamajandus 2017”  leiate ülevaate meie kalandusest – majandusharust, kus me püüame ja toodame mitu korda rohkem, kui ise tarbida jõuame.