Kutse taotlemise oluline teave

Tutvuge kutse taotlemise peamiste sammudega siin.


Oluline teada

 • Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.
 • Rannakalur, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil – ilma varasema rannapüügi kogemuseta rannakaluri kutset taotleda ei saa.
  Rannapüügi hulka loetakse kutseline kalapüük ka siseveekogudel, näiteks Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt. Sellekohane tõendus on vaja esitada avalduses (punkt 4).
 • Varasema rannapüügi kogemuse omandamiseks on vaja käia püügil kaasas kaluri(te)ga, kellel on Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja kes on kantud kalapüügiloale.
 • Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.
 • Kutse taotlemine on tasuline.
 • Dokumendid (avaldus, koopia isikut tõendavast dokumendist ja maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta) on vaja esitada tähtaegselt Eesti Kalurite Liidule.
  Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata.
 • Avalduses (p 2) esitatud taotleja aadress peab olema täpne ja õige – täidetud peavad olema kõik andmeväljad, sealhulgas ka sihtnumber. Täieliku aadressi õigesti kirjutamine on väga oluline kutsetunnistuse kohalejõudmiseks.
 • Avaldusele on oluline märkida ka e-aadress, mille kaudu saab taotlejale edastada kutseeksamiga seonduvat teavet.
 • Dokumentide esitamise tähtajast või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtajast peab kinni pidama.
  Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata.
 • Rannakaluri kutse kompetentsusnõuded leiate Rannakalur, tase 4 kutsestandardist.
 • Oma kompetentsusele kinnituse saamiseks või selle arendamiseks soovitab Eesti Kalurite Liit osaleda kutsealases täienduskoolituses, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel. Selliseid täienduskoolitusi korraldab Hiiumaa ametikool.
 • Kui taotleja kutseeksamile ei ilmu, jäetakse tema taotlus rahuldamata ja eksamitasu ei tagastata.
 • Kutseeksam koosneb struktureeritud ülesandest: testi küsimustele kirjalik vastamine, rannapüügipäeviku lehe täitmine lähteülesande alusel ja sõlmede sidumine (püüniste kinnitamisel ja omavahelisel ühendamisel ning igapäevases merepraktikas sageli kasutatavad sõlmed).
 • Hindamisjuhendiga saab tutvuda siin.
 • Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
 • Kutse antakse siis, kui  kompetentsuse hindamine on positiivse tulemusega.
 • Taotlejale teatatakse kutsekomisjoni otsus avalduses esitatud e-aadressi kaudu.
 • Kutsetunnistus väljastatakse kuni 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
 • Kutsetunnistuse võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
  2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
  3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
 • Rannakaluri kutse on tähtajatu.

Tähelepanu!

Kutseregistri teade

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik.

Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (kutseseadus, §15 lg 1).

Üleminekuperioodil, 2019. aasta lõpuni, korraldab Kutsekoda endiselt kutsetunnistuste trükkimise kõigile kutse saanud isikutele, kes ei ole paberkandjal tunnistusest loobumiseks soovi avaldanud.

Need kutse taotlejad, kes soovivad loobuda paberkandjal kutsetunnistusest, peavad sellest teavitama kutse andjat, tehes sellekohase märke avaldusel. Vaata avalduse punkt 14.

Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse lisatasu eest ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud.


Rannakalur, tase 4 kutse andmise korra täistekst on leitav siin.
Kutse andmise korra muudatused kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 22.11.2018 protokollilise otsusega nr 4.3.


Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.