Kutsetunnistus rannakalurile

Kutsetunnistus rannakalurile annab õiguse töötada kutselise kalurina, sest rannakaluri kutse on Eestis reguleeritud. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

Rannakaluri kutseoskusnõuded on kirjeldatud Rannakalur, tase 4 kutsestandardis. Kutsestandard  kirjeldab rannakalurina tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid.

Kutsestandardeid kasutatakse muuhulgas ka koolituskavade väljatöötamisel.
Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab rannakalurite täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.
Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.
Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

Mitmesugustel teemadel teabepäevi ja koolitusi rannakaluritele korraldab ja koolitusinfot vahendab kalanduse teabekeskus.

Samuti korraldavad teabepäevi kaheksa kalanduspiirkonna kohalikud algatusrühmad.


Rannakaluri kutseeksami ajad 2019. aastal: 30. märts ja 28. september.

Septembris toimuvaks kutseeksamiks on vaja dokumendid esitada 1. augustiks.

Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas.
Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.

Rannakalur, tase 4 kutse andmise õigus anti Eesti Kalurite Liidule novembris 2018 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsusega nr 11 (otsused 4.1 ja 4.2).


Eesti Kalurite Liidu kutsekomisjoni kuuluvad:

Mart Undrest, kutsekomisjoni esimees, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu,
Argo Mengel, kutsekomisjoni liige, rannakalurite esindaja,
Arne Taggo, kutsekomisjoni aseesimees, Eesti Kalurite Liit,
Eve Külmallik, kutsekomisjoni liige, Maaeluministeerium,
Jaak-Velori Sadul, kutsekomisjoni liige, rannakalurite esindaja,
Ott Aid, kutsekomisjoni liige, Keskkonnainspektsioon,
Tarmo Rajang, kutsekomisjoni liige, Hiiumaa Ametikool.

Kutsekomisjoni ülesannete hulka kuulub ka kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise otsustamine.


Väljastatud kutsete kohta saab teavet Kutsekoja veebilehel olevast kutseregistrist.


Kutseeksam Haapsalus 30.03.2019

Hindamiskomisjon kutseeksamil Haapsalus 30.03.2019