Kutsetunnistus rannakalurile

Tähelepanu!
Seoses kutse andja valimise avaliku konkursiga novembris 2018 võivad
2019. aastast muutuda kutse andmise korraldus, taotlemise eeltingimused ja tasu suurus.
Sellekohane teave on siit lehelt leitav detsembrist 2018 ja seejärel on võimalik esitada kutse taotlemise dokumente.

 

Kutsetunnistus rannakalurile annab õiguse töötada kutselise kalurina, sest rannakaluri kutse on Eestis reguleeritud. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

Rannakaluri kutseoskusnõuded on kirjeldatud kutsestandardis Rannakalur, tase 4. Kutsestandard  kirjeldab rannakalurina tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid.

Kutsestandardeid kasutatakse muuhulgas ka koolituskavade väljatöötamisel.
Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab rannakalurite täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.
Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.
Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

Mitmesugustel teemadel teabepäevi ja koolitusi rannakaluritele korraldab ja koolitusinfot vahendab kalanduse teabekeskus.

Samuti korraldavad teabepäevi kaheksa kalanduspiirkonna kohalikud algatusrühmad.

 

Järgmine rannakaluri kutse taotlemine võib toimuda 2019. aasta kevadel.

Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas.
Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.

Eesti Kalurite Liit korraldas 2018. aastal kutseeksami 31. märtsil.
Teine kutseeksam toimub 29. septembril. Dokumentide esitamise tähtaeg oli 23. juuli.

 

Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.

 

Rannakalur, tase 4 kutse andmise õigus anti Eesti Kalurite Liidule novembris 2013 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsusega nr 22 (otsused 4.1 ja 4.2).

Eesti Kalurite Liidu kutsekomisjoni kuuluvad:

Mart Undrest, kutsekomisjoni esimees, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu,
Arne Taggo, kutsekomisjoni aseesimees, rannakalurite esindaja,
Eve Külmallik, kutsekomisjoni liige, Maaeluministeerium,
Jaak-Velori Sadul, kutsekomisjoni liige, rannakalurite esindaja,
Ott Aid, kutsekomisjoni liige, Keskkonnainspektsioon,
Tarmo Rajang, kutsekomisjoni liige, Hiiumaa Ametikool,
Toivo Orgusaar, kutsekomisjoni liige, Eesti Kalurite Liit.

Kutsekomisjoni ülesannete hulka kuulub ka kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise otsustamine.

 

Väljastatud kutsete kohta saab teavet Kutsekoja veebilehel olevast kutseregistrist.

 

Kutseeksami eelne pooltund Tartus 7. aprillil 2018

Kutseeksami eelne pooltund Tartus 7.04.2018