Taotlemise eeltingimused


Rannakaluri kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil (rannapüügi hulka loetakse püük ka siseveekogudel, näit Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt).
Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.

Varasemat töökogemust võib toetada kutsealane täienduskoolitus, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel.

Eeltingimused tulenevad rannakaluri kutse andmise korrast (p 2.1), mis on kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 17.12.2017 protokollilise otsusega nr 6.

 

Eesti Kalurite Liit korraldab kutse andmise 2018. aastal kahel korral: 31. märtsil ja 29. septembril.
Rannakaluri kutse taotlemiseks septembris on vaja dokumendid esitada hiljemalt 23. juulil.

Rannakaluri kutse taotlejate kompetentsuse hindamine saab toimuda siis, kui taotlejaid on vähemalt 25.

 

Rannakaluri täienduskoolitusi korraldab Hiiumaa ametikool.

Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

 

Mitmesugustel teemadel teabepäevi ja koolitusi rannakaluritele korraldab ja koolitusinfot vahendab kalanduse teabekeskus.

Samuti korraldavad teabepäevi kaheksa kalanduspiirkonna kohalikud algatusrühmad.