Taotlemise dokumendid ja tasu

Rannakaluri kutseeksami ajad 2019. aastal: 28. september.

Septembris toimuvaks kutseeksamiks on vaja dokumendid esitada 1. augustiks.


Kutse taotlemise dokumendid

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale:

1) avaldus, mille vorm on leitav ja allalaetav siit;

Tähelepanu!
* Täitke avaldus trükitult või käsitsi (käsitsi täitmisel suurtähtedega ja loetavalt).
* Avalduse vormi ei tohi muuta (näiteks teksti suurendada).
* Avaldus saatke Word-i failina (.doc) või digiallkirjaga (.bdoc või .asice), pildi ehk jpg-formaat ei ole teretulnud.

Avalduse täitmise näidis on leitav siin.

Kutseregistri teade

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik.

Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (kutseseadus, §15 lg 1).

Üleminekuperioodil, 2019. aasta lõpuni, korraldab Kutsekoda endiselt kutsetunnistuste trükkimise kõigile kutse saanud isikutele, kes ei ole paberkandjal tunnistusest loobumiseks soovi avaldanud.

Need kutse taotlejad, kes soovivad loobuda paberkandjal kutsetunnistusest, peavad sellest teavitama kutse andjat, tehes sellekohase märke avaldusel. (vt avalduse punkt 14)

Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse lisatasu eest ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud.

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID kaardist või passist);

3) maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisateave on leitav allpool).


Dokumendid saatke e-aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com.


Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Kutse taotlemise tasu

Rannakaluri kutse andmise tasu on 200 eurot.
Kutse andmise tasu kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 22.11.2018 otsusega (p 4.4).

Kutse andmise tasu on vaja kanda Eesti Kalurite Liidu pangakontole:
SEB Pank EE551010022036470009.
Selgitusse märkige: rannakaluri kutse taotlemine.

Tähelepanu! Kui Teie tasu laekub teise isiku kontolt, siis lisage ka taotleja ees- ja perenimi.

Taotleja kutseeksamile mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja tasu ei tagastata.


Kutse andja esindaja kontaktandmed:

Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066.

Kutse andja esindaja võtab vastu dokumendid, registreerib need ja hindab taotleja vastavust eeltingimustele. Temalt saab lisateavet kutse taotlemise kohta.
Puudulikult komplekteeritud, kuid tähtajaks esitatud dokumentide puhul annab ta taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Kui dokumentide esitamise tähtaeg või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtaeg on ületatud, siis hiljem esitatud dokumente kutsekomisjonile ei edastata.


Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.