Kutse taotlemise oluline teave

Tutvuge kutse taotlemise peamiste sammudega siin

 

Oluline teada

 • Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.
 • Rannakalur, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil. Sellekohane tõendus on vaja esitada avalduses (punkt 7).
 • Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.
 • Kutse taotlemine on tasuline. Vaata täpsemalt siit.
 • Dokumendid (avaldus, koopia isikut tõendavast dokumendist ja maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta) on vaja esitada Eesti Kalurite Liidule.
 • Avaldus on vaja täita trükitult või käsitsi suurtähtedega ja loetavalt.
 • Avalduses esitatud aadress peab olema täpne ja õige – täidetud peavad olema kõik andmeväljad, sealhulgas ka sihtnumber. Täieliku aadressi õigesti kirjutamine on väga oluline kutsetunnistuse kohalejõudmiseks.
 • Avaldusele on oluline märkida ka e-aadress, mille kaudu saab taotlejale edastada kutseeksamiga seonduvat teavet.
 • Avalduse saatmisel kasutage doc-, pdf- või bdoc-formaati.
 • Kui on ületatud dokumentide esitamise tähtaeg või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtaeg, siis hiljem esitatud dokumente kutsekomisjonile ei edastata.
 • Rannakaluri kutse kompetentsusnõuded leiate Rannakalur, tase 4 kutsestandardist.
 • Oma kompetentsusele kinnituse saamiseks või selle arendamiseks soovitab Eesti Kalurite Liit osaleda kutsealases täienduskoolituses, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel. Selliseid täienduskoolitusi korraldab Hiiumaa ametikool.
 • Kui taotleja kutseeksamile ei ilmu, jäetakse tema taotlus rahuldamata ja eksamitasu ei tagastata.
 • Kutseeksam koosneb kahest etapist: valikvastustega testi täitmine ja proovitöö tegemine (rannapüügipäeviku lehe täitmine).
 • Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
 • Kutse antakse ja kutsetunnistus väljastatakse siis, kui  kompetentsuse hindamine on positiivse tulemusega.
 • Taotlejale teatatakse kutsekomisjoni otsus avalduses esitatud e-aadressi kaudu.
 • Kutsetunnistus väljastatakse kuni 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
 • Kutsetunnistuse võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
  2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
  3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
 • Rannakaluri kutsetunnistus on tähtajatu.

Rannakalur, tase 4 kutse andmise korra täistekst on leitav siin.
Kutse andmise korra muudatused kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 17.12.2017 protokollilise otsusega nr 6.

 

Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.