Kutse taotlemise oluline teave

Tähelepanu!
Seoses kutse andja valimise avaliku konkursiga novembris 2018 võivad
2019. aastast muutuda kutse andmise korraldus, taotlemise eeltingimused ja tasu suurus.
Sellekohane teave on siit lehelt leitav detsembrist 2018 ja seejärel on võimalik esitada kutse taotlemise dokumente.

 

Tutvuge kutse taotlemise peamiste sammudega siin

 

Oluline teada

 • Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.
 • Rannakalur, tase 4 kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil. Rannapüügi hulka loetakse ka kalapüük siseveekogudel, näiteks Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt. Sellekohane tõendus on vaja esitada avalduses (punkt 7).
 • Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.
 • Kutse taotlemine on tasuline.
 • Dokumendid (avaldus, koopia isikut tõendavast dokumendist ja maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta) on vaja esitada Eesti Kalurite Liidule.
 • Avaldus on vaja täita trükitult või käsitsi (suurtähtedega ja loetavalt).
 • Avalduses esitatud aadress peab olema täpne ja õige – täidetud peavad olema kõik andmeväljad, sealhulgas ka sihtnumber. Täieliku aadressi õigesti kirjutamine on väga oluline kutsetunnistuse kohalejõudmiseks.
 • Avaldusele on oluline märkida ka e-aadress, mille kaudu saab taotlejale edastada kutseeksamiga seonduvat teavet.
 • Avalduse saatmisel kasutage doc-, pdf- või bdoc-formaati. Pildi ehk jpg-formaat ei ole teretulnud.
 • Kui on ületatud dokumentide esitamise tähtaeg või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtaeg, siis hiljem esitatud dokumente kutsekomisjonile ei edastata.
 • Rannakaluri kutse kompetentsusnõuded leiate Rannakalur, tase 4 kutsestandardist.
 • Oma kompetentsusele kinnituse saamiseks või selle arendamiseks soovitab Eesti Kalurite Liit osaleda kutsealases täienduskoolituses, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel. Selliseid täienduskoolitusi korraldab Hiiumaa ametikool.
 • Kui taotleja kutseeksamile ei ilmu, jäetakse tema taotlus rahuldamata ja eksamitasu ei tagastata.
 • Kutseeksam koosneb kahest etapist: valikvastustega testi täitmine ja proovitöö tegemine (rannapüügipäeviku lehe täitmine).
 • Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
 • Kutse antakse ja kutsetunnistus väljastatakse siis, kui  kompetentsuse hindamine on positiivse tulemusega.
 • Taotlejale teatatakse kutsekomisjoni otsus avalduses esitatud e-aadressi kaudu.
 • Kutsetunnistus väljastatakse kuni 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
 • Kutsetunnistuse võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
  2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
  3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
 • Rannakaluri kutsetunnistus on tähtajatu.

Rannakalur, tase 4 kutse andmise korra täistekst on leitav siin.
Kutse andmise korra muudatused kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 17.12.2017 protokollilise otsusega nr 6.

 

Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.